Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. Αντικείμενο της σύμβασης 1.1 Οι ακόλουθες συνθήκες ορίζουν την χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών της GameSpree GmbH (εφεξής "GameSpree") στις ιστοσελίδες της GameSpree και όλες τις συνδεδεμένες με αυτό υπάρχουσες προσφορές παροχής υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες ανήκουν π.χ. η δημιουργία μιας σελίδας προφίλ, η συμμετοχή σε φόρουμ, η εισαγωγή περιεχομένου μέσων, όπως φωτογραφίες ή κείμενα, η απόκτηση ψηφιακών αντικειμένων και/ή άλλων παροχών υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες σε διαδικτυακά παιχνίδια και χρήστες των προσφορών χαρακτηρίζονται κάτωθι ως "Χρήστης". Εφόσον γίνεται λόγος σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις (κάτωθι "ΓΟΠ") για διαδικτυακά παιχνίδια ή υπηρεσίες, χαρακτηρίζονται με αυτό διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες της GameSpree. Αυτοί οι ΓΟΠ δεν εμπλέκουν ερωτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν για παροχές τρίτων - συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης στο διαδίκτυο. 1.2 Τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι υπηρεσίες της GameSpree ανανεώνονται, προσαρμόζονται, επεκτείνονται και αλλάζουν διαρκώς. Ο χρήστης λαμβάνει με αυτό μόνο ένα δικαίωμα χρήσης στα εκάστοτε διαδικτυακά παιχνίδια και παροχές υπηρεσιών πάντοτε στην πιο ενήμερη έκδοση. Ο Χρήστης δεν έχει κανένα δικαίωμα, στο να απαιτήσει τα εκάστοτε διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες να παραμείνουν στην υπάρχουσα μορφή κατά την σύμβαση ή να επανέλθει μια συγκεκριμένη έκδοση τους. 1.3 Η GameSpree παρέχει διαδικτυακά παιχνίδια σε μια δωρεάν βασική έκδοση (παράγραφος 5), τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν μέσω πληρωτέων χαρακτηριστικών (εφεξής "Premium χαρακτηριστικά" παράγραφος 6) και άλλων υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν και δεν περιλαμβάνονται στην βασική έκδοση. 1.4 Η GameSpree θα προσπαθεί να διασφαλίζει την μόνιμη διαθεσιμότητα των εξυπηρετητών υποστήριξης των διαδικτυακών παιχνιδιών. Η GameSpree έχει δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε διαδικτυακά παχνίδια και υπηρεσίες, αν αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια δικτύου, διατήρηση ακεραιότητας δικτύου, ή συγκεκριμένα για την αποφυγή σοβαρών ανωμαλιών στο δίκτυο, στο λογισμικό ή στα αποθηκευμένα δεδομένα. 1.5 Η GameSpree διατηρεί το δικαίωμα να λήξει την λειτουργία ενός διαδικτυακού παιχνιδιού ή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να δηλώσει οποιουσδήποτε λόγους. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Χρήστης μπορεί κατά την κρίση του/της να απαιτήσει πίστωση προκαταβολών (π.χ. για premium χαρακτηριστικά) η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την κρίση του/της για άλλα διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες που λειτουργούν από την GameSpree. Εναλλακτικά, ο Χρήστης μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση των προκαταβολών. Το δικαίωμα του Χρήστη να τερματίσει το συμβόλαιο λόγω ληχθέντων διαδικτυακών παιχνιδιών και υπηρεσιών θα παραμείνει ανεπηρέαστο. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις από τον Χρήστη εξαιρούνται, εκτός αν διαφορετικά δηλώνονται ρητά σε αυτούς τους ΓΟΠ. 2. Πεδίο εφαρμογής και τροποποιήσεων στους ΓΟΠ 2.1 Η GameSpree παρέχει υπηρεσίες σε Χρήστες αποκλειστικά βασισμένες σε αυτούς τους ΓΟΠ. Οι γενικοί όροι και συνθήκες του Χρήστη δεν θα αποτελούν μέρος της συμφωνίας, εκτός αν επιβεβαιώνεται ρητά γραπτώς από την GameSpree. 2.2 Αυτοί οι ΓΟΠ θα υπερισχύουν πλήρως όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων και προϋποθέσεων της GameSpree. Μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και να εκτυπωθούν. 2.3 Η GameSpree διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους ΓΟΠ. Ο Χρήστης θα ενημερωθεί για τροποποιήσεις στους ΓΟΠ με κατάλληλο τρόπο από τις ιστοσελίδες μας, που θα παρασχεθεί όταν κάνει εισαγωγή την πρώτη φορά αφότου έχουν γίνει οι τροποποιήσεις. 2.4 Οι ΓΟΠ θα εφαρμοστούν αφού ο Χρήστης έχει συμφωνήσει στις τροποποιήσεις των ΓΟΠ. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της GameSpree μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή από τον Χρήστη των νέων ΓΟΠ. Αποδοχή των τροποποιημένων ΓΟΠ θα θεωρείται επιβεβαιωμένη επίσης όταν η GameSpree έχει ενημερώσει τον Χρήστη για τις τροποποιήσεις και ο Χρήστης δεν έχει υποβάλει στην GameSpree οποιεσδήποτε αντιρρήσεις γραπτώς εντός τεσσάρων εβδομάδων αφότου λάβει ενημέρωση για τις τροποποιήσεις. Σε οποιαδήποτε ενημέρωση τροποποιήσεων η GameSpree θα επισημάνει ρητώς τις συνθήκες ανάκλησης και τερματισμού, την χρονική περίοδο στην οποία αυτά τα βήματα θα πρέπει να εκτελεστούν, και ιδιαίτερα τις νομικές συνέπειες της έλλειψης αντίρρησης στους τροποποιημένους ΓΟΠ. 2.5 Εφόσον ο Χρήστης έχει αντιρρήσεις εντός της περιόδου ενημέρωσης, και τα δυο μέρη θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν την σύμβαση με μια περίοδο ενημέρωσης 14 (δεκατεσσάρων) ημερών. Οι αρχικές χρεώσεις θα εφαρμόζονται μέχρι τον τερματισμό της σύμβασης. Οποιεσδήποτε πληρωμές που θα γίνουν από τον Χρήστη μετά τον τερματισμό της σύμβασης θα επιστραφούν μερικώς. Οποιαδήποτε πίστωση χρήστη θα εκταμιευθεί στον Χρήστη. 3. Εγγραφή, Λογαριασμός Χρήστη 3.1 Εγγραφή (παράγραφοι 3.1 ως 3.3) και ένας λογαριασμός χρήστη (παράγραφος 3.4) απαιτούνται για την χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών και υπηρεσιών της GameSpree. Η εγγραφή και ο λογαριασμός χρήστη είναι δωρεάν. 3.2 Για την εγγραφή, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει μια διεύθυνση e-mail καταχωρημένη στο όνομα του/της ή οποία θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές συνδέσεις, όπως και ένα όνομα παίκτη το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι. Ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα σε συγκεκριμένα ονόματα παίκτη. Τα ονόματα παίκτη δεν μπορούν να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων ή να αντιτίθενται στα χρηστά ήθη. Μια διεύθυνση e-mail address ή διεύθυνση διαδικτύου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όνομα παίκτη ή λογαριασμού. Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την γνωστοποίηση στην GameSpree οποιονδήποτε ψευδών ή ελλιπών πληροφοριών. 3.3 Η εγγραφή θα εκτελεστεί προσωπικά. Η εγγραφή από τρίτους, ιδιαίτερα τρίτους, οι οποίοι καταχωρούν πρόσωπα επαγγελματικά ως πάροχοι τηλε-υπηρεσιών (υπηρεσίες εγγραφής και υπηρεσίες καταλόγου) δεν επιτρέπεται. 3.4 Μετά την εγγραφή ένας λογαριασμός χρήστη θα ενεργοποιηθεί για τον Χρήστη ("¨Λογαριασμός Χρήστη"), τον οποίο θα μπορεί ο Χρήστης να διαχειρίζεται αυτόνομα. Ένα δωρεάν συμβόλαιο μεταξύ της GameSpree και του Χρήστη για την χρήση της βασικής έκδοσης του αντίστοιχου διαδικτυακού παιχνιδιού συνάπτεται με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη. 3.5 Ο Λογαριασμός Χρήστη δεν μπορεί να μεταφερθεί χωρίς την ρητή συναίνεση της GameSpree. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει αρκετούς Λογαριασμούς Χρήστη στην GameSpree. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι κανόνες ενός διαδικτυακού παιχνιδιού μπορεί να απαγορεύουν τον Χρήστη από το να συμμετέχει στο διαδικτυακό παιχνίδι χρησιμοποιώντας αρκετούς λογαριασμούς. Ο Χρήστης καλείται ρητώς να διαβάσει προσεκτικά τους κανονισμούς του μεμονωμένου διαδικτυακού παιχνιδιού, καθώς παραβίαση θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του Λογαριασμού Χρήστη. 3.6 Ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα για εγγραφή ή ενεργοποίηση ούτε για την δημοσιοποίηση οποιοδήποτε συγκεκριμένου περιεχομένου στις ιστοσελίδες της GameSpree. 3.7 Ο Χρήστης θα υποχρεούται να διατηρεί αυστηρώς εμπιστευτικά τα δεδομένα πρόσβασης (ονόματα εισόδου, κωδικοί λογαριασμών κτλ.) που έχουν ανατεθεί από την GameSpree για την πρόσβαση παιχνιδιών και διαδικτυακών υπηρεσιών, και συμφωνεί στο να μην τα αποκαλύψει σε τρίτους. Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες τον λογαριασμό, όνομα ή κωδικό εισόδου άλλου χρήστη. Ο Χρήστης θα ενημερώνει την GameSpree άμεσα, αν λάβει γνώση ότι μη-εξουσιοδοτημένοι τρίτοι έχουν αποκτήσει τα δεδομένα πρόσβασης. 3.8 Αν ένας τρίτος χρησιμοποιήσει έναν Λογαριασμό Χρήστη, αφότου έχει αποκτήσει τα δεδομένα πρόσβασης του Χρήστη μέσω ανεπαρκών δικλείδων ασφάλειας ενάντια σε πρόσβαση από τρίτους, ο Χρήστης θα αντιμετωπίζεται ως ο τρίτος, λόγω αμφιβολίας σχετικά με το ποιος έχει χρησιμοποιήσει τον εν λόγω λογαριασμό, και ποιος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος σε περίπτωση νομικής ή συμβατικής παραβίασης. Η GameSpree συνιστά την αλλαγή κωδικού εισόδου τακτικά για λόγους ασφάλειας. 3.9 Σε περίπτωση βάσιμης υποψίας, ότι τα δεδομένα πρόσβασης έχουν προσπελαστεί από μη-εξουσιοδοτημένους τρίτους, η GameSpree διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, για λόγους ασφάλειας και κατά την διακριτική της ευχέρεια να αλλάξει τα δεδομένα πρόσβασης ή να αναστείλει την χρήση του λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η GameSpree θα ενημερώσει άμεσα τον εξουσιοδοτημένο χρήστη και κατόπιν αιτήματος θα παρέχει στον Χρήστη με νέα δεδομένα πρόσβασης εντός μιας εύλογης περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης δεν δικαιούται να αποκαταστήσει τα πρωτότυπα δεδομένα πρόσβασης. 4. Όροι χρήσης 4.1 Η GameSpree παρέχει καταναλωτές με διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 13 του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα (Αστικό Δίκαιο, ΓΠΚ). 4.2 Μόνο μεμονωμένοι χρήστες γίνονται δεκτοί (όχι ομάδες, οικογένειες,σύντροφοι), όλοι άτομα άνω των 18 ετών την στιγμή της εγγραφής ή πρόσωπα, των οποίων οι νόμιμοι κηδεμόνες έχουν εξουσιοδοτήσει την χρήση, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες. Η GameSpree διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να απαιτεί έγγραφη πιστοποιήση εξουσιοδότησης από τον νόμιμο κηδεμόνα. 4.3 Η πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες της GameSpree γίνεται κυρίως μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο διαδίκτυο με σύνδεση DSL ή παρόμοια. Χρησιμοποιώντας άλλες συσκευές με ικανότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μπορεί να παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά και την εμφάνιση. 4.4 Ο Χρήστες μπορεί να έχουν μόνο πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδιο και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο ή λογισμικό που παρέχεται από ή είναι ρητά εξουσιοδοτημένο από την GameSpree. Η χρήση προγραμμάτων, τα οποία προκαλούν υπερφόρτωση εξυπηρετητών απαγορεύεται αυστηρώς. Το ίδιο ισχύει στην χρήση λογισμικού, το οποίο ελέγχει συστηματικά ή αυτόματα διαδικτυακά παιχνίδια ή ανεξάρτητα χαρακτηριστικά παιχνιδιού (bots, μακροεντολές) ή το οποίο αναπαράγει ή εκτιμάει διαδικτυακά παιχνίδια, στοιχεία ή περιεχόμενο παιχνιδιού. 5. Βασική έκδοση 5.1 Ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια ή υπηρεσίες αφού δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη (παρ. παράγραφος 3.4) μέσω πλοήγησης στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού παιχνιδιού ή την ιστοσελίδα της GameSpree και κάνοντας είσοδο. Η GameSpree παρέχει τον Χρήστη με πρόσβαση στα διαδικτυακά της παιχνίδια και υπηρεσίες εντός του πλαισίου των υπαρχόντων τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων. Η συμμετοχή σε διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες που παρέχονται από την GameSpree είναι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η εμπορική χρήση απαγορεύεται. 5.2 Πρόσβαση στην βασική έκδοση οποιουδήποτε διαδικτυακού παιχνιδιού είναι δωρεάν και μπορεί να παιχθεί χωρίς όρια. Ο Χρήστης μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά ενός διαδικτυακού παιχνιδιού ή υπηρεσίας όταν χρησιμοποιεί την βασική έκδοση. 6. Premium Χαρακτηριστικά 6.1 Προς αμοιβή, ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε premium χαρακτηριστικά μέσω ενός προσομοιωμένου νομίσματος παιχνιδιού (παρ. παράγραφος 7.2). Λεπτομέρειες σχετικά με τα premium χαρακτηριστικά (χαρακτηριστικά, τιμές, απαιτήσεις) ενός διαδικτυακού παιχνιδιού θα παρέχονται στην μεμονωμένη ιστοσελίδα του διαδικτυακού παιχνιδιού. Ανάλογα με το premium χαρακτηριστικό και την αμοιβή, αυτά μπορεί να απαιτούν μια μόνο πληρωμή σε έναν πιστωτικό λογαριασμό, ο οποίος μπορεί να για να έχει πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού παιχνιδιού συμφώνως προς τους κανόνες του, ή αυτά μπορεί να απαιτούν πληρωμή για πρόσβαση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος). 6.2 Ο Χρήστης θα ενημερωθεί ρητά για οποιαδήποτε αναγκαιότητα πληρωμής μιας αμοιβής για premium χαρακτηριστικά πριν την τοποθέτηση μιας παραγγελίας για premium χαρακτηριστικά. Η σύμβαση που ορίζει την απόκτηση premium χαρακτηριστικών τίθεται σε ισχύ με την απόδειξη της επιβεβαιώσης παραγγελίας, και όχι αργότερα από τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από την GameSpree. 6.3 Καθώς τα διαδικτυακά παιχνίδια αναπτύσσονται συνεχώς, η GameSpree διατηρεί ρητά το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να προσφέρει νεά premium χαρακτηριστικά και/ή να τα προσφέρει στην δωρεάν βασική έκδοση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει ήδη πληρώσει για premium χαρακτηριστικά για μια μελλοντική περίοδο και δεν είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει, επειδή αυτά έχουν διακοπεί και/ή έχουν γίνει διαθέσιμα στην δωρεάν βασική έκδοση, η GameSpree αντ΄αυτού θα προσφέρει στον Χρήστη κατ'επιλογή του/της άλλα premium χαρακτηριστικά ως αντικατάσταση, ή αποζημίωση του πληρωτέου ποσού με βάση την υπολειπόμενη πίστωση χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης έχει την επιλογή να τερματίσει την σύμβαση Χρήστη με άμεση ισχύ. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις από τον Χρήστη εξαιρούνται. 7. Νόμισμα παιχνιδιού και ψηφιακά αγαθά 7.1 H GameSpree προμηθεύει νομίσματα παιχνιδιού για διαδικτυακά παιχνίδια με premium χαρακτηριστικά, τα οποία προσομοιώνουν νομίσματα εντός των μεμονωμένων κοσμων παιχνιδιού. Αυτά τα προσομοιωμένα νομίσματα παιχνιδιού δεν είναι αληθινά χρήματα. Οι τροποποιήσεις που ορίζονται ξεκάθαρα στην παράγραφο 1.6 μπορεί να οδηγήσουν στο να αλλάξουν οι δυνατότητες χρήσης αυτών των παιχνιδιών - νομισμάτων. Η ανταλλαγή νομισμάτων παιχνιδιού για αληθινά χρήματα για αντικανονικούς ή παραποιητικούς σκοπούς σε σχέση με το διαδικτυακό παιχνίδι δεν επιτρέπεται. 7.2 Προσομοιωμένα νομίσματα παιχνιδιού μπορούν να αγοραστούν ως κουπόνια. Αυτά τα κουπόνια μπορούν να αγοραστούν σε διάφορους τύπους συσκευασιών. Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στην τρέχουσα λίστα τιμών για το μεμονωμένο διαδικτυακό παιχνίδι. Premium χαρακτηριστικά μπορούν να αγοραστούν μόνο με προσομοιωμένα νομίσματα παιχνιδιού. 7.3 Συμβάσεις που ορίζουν την αγορά των κουπονιών με κατανομή προσομοιωμένων νομισμάτων παιχνιδιού τίθενται σε ισχύ με την ενεργοποίηση των κατανομών των νομισμάτων παιχνιδιών για τον μεμονωμένο λογαριασμό χρήστη. 7.4 Ψηφιακά αγαθά μπορεί επίσης να αγοραστούν ως premium χαρακτηριστικά. Η GameSpree τονίζει ότι αυτά δεν αποτελούν "αντικείμενα" ή "ιδιοκτησία" κατά την έννοια του Γερμανικού Αστικού Δικαίου (Αστικός Κώδικας, BGB). Με την αγορά ψηφιακών αγαθών ο Χρήστης δικαιούται μόνο να χρησιμοποιήσει τα αγορασμένα ψηφιακά αγαθά εντός του διαδικτυακού παιχνιδιού, για το οποίο ήταν αγορασμένα συμφώνως με τους κανονισμούς σε ισχύ για εκείνο το διαδικτυακό παιχνίδι. Η εξουσιοδότηση για χρήση λήγει όταν η σύμβαση μεταξύ της GameSpree και του User, η οποία ορίζει την χρήση του διαδικτυακού παιχνιδιού, τερματίζεται. 8. Δικαίωμα ακύρωσης Εσείς (ο χρήστης) μπορεί να ακυρώσει την συμβατική συμφωνία εγγράφως (π.χ. γράμμα, φαξ ή e-mail) εντός δυο εβδομάδων χωρίς δήλωση λόγων. Η περίοδος ξεκινάει την στιγμή παραλαβής αυτής της ειδοποίησης εγγράφως αλλά όχι πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης, και όχι πριν την ολοκλήρωση των απαιτήσεων παροχής συμφώνως με το άρθρο 246 § 2 σε συνάρτηση με § 1, παράγραφοι 1 και 2 του "Νόμος εισαγωγής για Αστικό Κώδικα" (EGBGB), και όχι πριν τη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων συμφώνως με § 312g παράγραφο 1 όρος 1 της BGB σε σύνδεση με το άρθρο 246 § 3 της EGBGB. Η περίοδος ακύρωσης θα εκπληρώνεται αν η ειδοποίηση ακύρωσης έχει σταλεί πριν την διορία. Η ακύρωση πρέπει να απευθυνθεί στην: GameSpree GmbH & Co. KG Behringstr. 16b 22765 Hamburg Γερμανία E-Mail: unsubscribe[at]war2glory.com Συνέπειες ακύρωσης Σε περίπτωση έγκυρης ακύρωσης οποιαδήποτε προνόμια που έχουν ληφθεί αμοιβαία πρέπει να επιστραφούν και πιθανά προνόμια που προέρχονται (π.χ. τόκος) να επιστραφούν. Αν δεν είστε σε θέση να επιστρέψετε τα κέρδη που έχετε λάβει, είτε πλήρως είτε εν μέρει ή μόνο σε επιδεινωμένη κατάσταση, θα μας αποζημιώσετε με ένα ποσό που θα είναι ίσο της ζημίας στην αξία ζημίας που υπέστη. Υποχρεώσεις για επιστροφές πληρωμών πρέπει να τηρούνται εντός 30 ημερών. Η περίοδος θα ξεκινήσει για εσάς την ημερομηνία που θα στείλετε το σημείωμα ακύρωσης και για εμάς, ακολουθώντας την παραλαβή της. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εσείς να είστε υποχρεωμένοι να εκπληρώσετε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις πληρωμής για την περίοδο ως την ακύρωση. Ειδικές σημειώσεις: Το δικαίωμα ακύρωσης θα παρέλθει πρόωρα, αν η σύμβαση έχει επληρωθεί πλήρως και από τα δυο μέρη κατόπιν ρητής αίτησης από τον Χρήστη, προτού ο Χρήστης ασκήσει το δικαιώμα του/της για ακύρωση. Τέλος ειδοποίησης ακύρωσης 9. Υποχρεώσεις Χρήστη 9.1 Οι οδηγίες παιχνιδιού και οι κανόνες παιχνιδιού των μεμονωμένων διαδικτυακών παιχνιδιών και υπηρεσιών θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της GameSpree όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του κάθε διαδικτυακού παιχνιδιού. Στους διαδικτυακούς κόσμους παιχνιδιού ο Χρήστης μπορεί να παίζει με πολλούς άλλους χρήστες όπως επίσης και να επικοινωνεί με άλλους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της GameSpree. Οι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται για να μπορεί να εξασφαλίζεται ένα δημιουργικό περιβάλλον παιχνιδιού. Με την συμμετοχή του/της ο Χρήστης αναγνωρίζει ως δεσμευτικούς τους κανόνες και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού για την χρήση των υπηρεσιών. Επί προσθέτως, ο Χρήστης θα απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία θα παρέμβει στην λειτουργία των διαδικτυακών παιχνιδιών και υπηρεσιών, καθώς και με ένα δημιουργικό περιβάλλον παιχνιδιού. Ο Χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσει διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες της GameSpree για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς (π.χ. συλλογή χρυσού, απάτη). 9.2 Ο Χρήστης πρέπει να παρέχει πλήρεις και ορθές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Χρήστη και άλλες περιστάσεις σχετικές με την σύμβαση (συγκεκριμένα τραπεζικά στοιχεία και πιστωτικής κάρτας). Ο Χρήστης θα πληροφορεί την GameSpree άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία; ο Χρήστης θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία κατόπιν αιτήσεως της GameSpree. 9.3 Ο Χρήστης θα πρέπει να ασκήσει σύνεση κατά την διάδοση πληροφοριών σχετικά με την GameSpree ή τις υπηρεσίες της σε διαδικτυακά παιχνίδια. Ενώ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ο Χρήστης δεσμεύεται να μην διαδόσει οποιοδήποτε περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, βίντεο, συνδέσμους, ονόματα, λέξεις) τα οποία αποτελούν διαφήμιση, πολιτικό, θρησκευτικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, βίαιο, σεξιστικό, πορνογραφικό ή αλλιώς ανήθικο ή δυσάρεστο περιεχόμενο, ιδιαίτερα ρατσιστικό ή ακροαριστερό ή ακροδεξιό περιεχόμενο, πρόσωπα ή περιγραφές. Επι προσθέτως, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί νομικά προστατευμένους όρους, ονόμοτα, εικόνες, βίντεο και κομμάτια μουσικής ή άλλο υλικό. Σε περίπτωση αμφιβολιών το περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο από την GameSpree πρέπει να αφαιρείται αμέσως. Η GameSpree δαιτηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αυτό το περιεχόμενο η ίδια. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά παιχνίδια και υπηρεσίες της GameSpree ο Χρήστης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όποιους νόμους και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται, ιδιαίτερα εκείνους που ορίζουν την προστασία ανηλίκων, την προστασία δεδομένων, την εχεμύθεια, την συκοφαντία, την πνευματική ιδιοκτησία και τα σήματα κατατεθέν κτλ. 9.4 Αν ο Χρήστης αγοράζει πακέτα προσομοιωμένου νομίσματος παιχνιδιού ή αν ο Χρήστης χρησιμοποιεί premium χαρακτηριστικά, ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την απαιτούμενη αμοιβή (Κύρια υποχρέωση του χρήστη για πληρωμένες υπηρεσίες). Παρέχοντας την GameSpree με ορθά και πλήρη στοιχεία όταν συνάπτετε την σύμβαση ή επεκτείνοντας την συμβατική σχέση είναι μια πρόσθετη κύρια υποχρέωση του Χρήστη. 9.5 Μια υπαίτια παραβίαση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στις παραγράφους 9.1 ως 9.4 δίνει το δικαίωμα στην GameSpree να διαγράψει την πληροφορία που αναρτήθηκε από τον Χρήστη ως παραβίαση των υποχρεώσεων, ή να αποτρέψει τέτοια δραστηριότητα από το να λάβει χώρα. Η GameSpree θα έχει το δικαίωμα ιδιαίτερα να δράσει κατά τέτοιο τρόπο, όταν υπάρχει απόδειξη παραβίασης αυτών των ΓΟΠ, των όρων των διαδικτυακών παιχνιδιών ή υπηρεσιών ή νόμων. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων των υποχρεώσεων στις παραγράφους 9.1 ως 9.4 παρά τις προειδοποιήσεις, η GameSpree έχει το δικαίωμα να αναστέλει την παροχή όλων των συμβατικών υπηρεσιών χωρίς ειδοποιήση και να τερματίζει την σύμβαση. Η GameSpree δαιτηρεί ρητά το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε επιπλέον αξιώσεις, ιδιαίτερα αξιώσεις για ζημίες. 9.6 Ο Χρήστης θα ενημερώσει την GameSpree άμεσα, αν πληροφορηθεί κατάχρηση πληροφοριών από τρίτους ή από άλλους χρήστες (π.χ. διάδοση περιεχομένου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.1) Για να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθεί αποτελεσματική δράση, ο Χρήστης παρακαλείται να υποβάλει αυτή την πληροφορία εγγράφως (π.χ. e-mail). 10. Υπευθυνότητα για το περιεχόμενο 10.1 Ο Χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για περιεχόμενο όπως κείμενα, αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους, κομμάτια μουσικής, έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα υλικά τα οποία αναρτά ή μοιράζεται με άλλους χρήστες (εφεξής "Αναρτημένη Πληροφορία") στο διαδικτυακό παιχνίδι ή στις ιστοσελίδες της GameSpree. Η πληροφορία που αναρτάται μπορεί να ιδωθεί από τρίτους σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Ο Χρήστης αναλαμβάνει ρητά κάθε ευθύνη για αυτή την Αναρτημένη Πληροφορία. 10,2. Η GameSpree δεν αναλαμβάνει ιδιοκτησία της Αναρτημένης Πληροφορίας και δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε άποψη που εκφράζεται σε αυτό το περιεχόμενο. Η GameSpree δεν έχει κανένα έλεγχο για την πληροφορία που αναρτάται. Η GameSpree δεν διεξάγει μια αρχική ανίχνευση των πληροφοριών προτού αναρτηθούν. Η GameSpree θα διαγράφει άμεσα παράνομο περιεχόμενο αν λάβει ή έχει γνώση τέτοιου περιεχόμενου στις ιστοσελίδες της. Η GameSpree δεν είναι υπεύθυνη για την Αναρτημένη Πληροφορία. 11. Ευθύνη της GameSpree 11.1 Περιορισμός της ευθύνης για δωρεάν υπηρεσίες & βασικές εκδόσεις Η GameSpree θα είναι μόνο υπεύθυνη για ζημίες που θα προκύψουν από την χρήση της βασικής εκδοχής (περιλαμβανομένης της πρόσβασης και χρήσης άλλων δωρεάν υπηρεσιών) λόγω εμπρόθετης βαριάς αμέλειας της GameSpree, των νόμιμων αντιπροσώπων της, διευθυντικών στελεχών της ή βοηθητικών προσώπων. 11.2 Περιορισμός ευθύνης για premium χαρακτηριστικά 11.2.1 Η GameSpree είναι υπεύθυνη για το πλήρες ποσό ζημίας σε περίπτωση εμπρόθετης ή βαριάς αμέλειας και αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ενάντια στη ζωή, το σώμα και την φυσική υγεία. 11.2.2 Σε περίπτωση παραβίασης μιας θεμελιώδους συμβατικής υποχρέωσης ή της παραβίασης μιας εγγύησης, η ευθύνη της GameSpree θα περιορίζεται σε αποζημίωση για την τυπικά προβλέψιμη ζημία. Θεμελιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις ορίζονται ως υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων μόνο καθιστά δυνατό το να εκτελεστεί η σύμβαση εντελώς, και στην εκπλήρωση της μπορεί να βασίζεται ο Χρήστης. 11.2.3 Οι προαναφερθείσες εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στην ευθύνη των υπαλλήλων, συνεργατών, και βοηθητικού προσωπικού της GameSpree. 11.2.4 Η GameSpree αναλαμβάνει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, ως προσθήκη στις παραγράφους 11.2 ως 11.2.3, μόνο σε περίπτωση όπου ο Χρήστης έχει δημιουργήσει αντίγραφα, ή έχει εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα μπορούν να αποκατασταθούν με εύλογη προσπάθεια. Η ευθύνη της GameSpree περιορίζεται σε κατάλληλες προσπάθειες αποκατάστασης. Η GameSpree δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημίες η απώλεια δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση λογισμικού που δεν προέρχεται από την GameSpree. 11.2.5 Η ευθύνη της GameSpree σύμφωνα με την Πράξη Ευθύνης Γερμανικών Προϊόντων (Νόμος ευθύνης προϊόντος) καθώς και το άρθρο 44 του Νόμου Τηλεπικοινωνιών (TGK) θα παραμένει ανεπηρεάστη. 12. Όροι πληρωμής, ημερομηνία πληρωμής 12.1 Οι τιμές μπορούν να βρεθούν στην τρέχουσα λίστα τιμών για το ξεχωριστό διαδικτυακό παιχνίδι. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον τρέχοντα νόμιμο Φόρο Προστιιθέμενης Αξίας. 12.2 Οι αμοιβές οφείλονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης και θα χρεώνονται από τον τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστη ή την πιστωτική κάρτα αν ο Χρήστης δεν έχει επιλέξει άλλη μέθοδο πληρωμής. Για αμοιβές συνδρομής η πρώτη πληρωμή οφείλεται κατά την σύναψη της σύμβασης, και για κάθε πρόσθετο μήνα, προκαταβολικά την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού μήνα 12.3 Η GameSpree έχει το δικαίωμα να αλλάζει τιμές για συνδρομές υπηρεσιών επί πληρωμή οποιαδήποτε στιγμή μετά από έγγραφη ειδοποίηση εντός έξι εβδομάδων, ή κατόπιν ειδοποίησης με e-mail σταλμένο στην διεύθυνση e-mail που έχει παράσχει ο Χρήστης. Η αλλαγή τιμής είναι είναι έγκυρη αν ο Χρήστης δεν έχει εκφράσει αντίρρηση στην αλλαγμένη τιμή εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την ειδοποίηση. Η συμβατική σχέση θα συνεχιστεί τότε με τις αλλαγμένες τιμές/συνθήκες. Σε οποιαδήποτε ενημέρωση τροποποιήσεων η GameSpree θα επισημάνει ρητώς τις συνθήκες ανάκλησης και τερματισμού, την χρονική περίοδο στην οποία αυτά τα βήματα θα πρέπει να εκτελεστούν, και ιδιαίτερα τις νομικές συνέπειες της έλλειψης αντίρρησης στους τροποποιημένους ΓΟΠ. 12.4 Σε περίπτωση αντίρρησης χρήστη εντός της διορίας, και τα δυο μέρη θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν την σύμβαση εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, εφόσον το δικαίωμα ακύρωσης συμφώνως με την παράγραφο 14.1 δεν ισχύει ήδη. Οι αρχικές αμοιβές θα ισχύουν μέχρι τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης. Οποιεσδήποτε πληρωμές που θα γίνουν από τον Χρήστη μετά την περίοδο τερματισμού θα επιστραφούν μερικώς. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις εξαιρούνται. 13. Καθυστέρηση, αντιστροφή χρέωσης, τέλος ακύρωσης, συμψηφισμός 13.1 Νόμιμα επιτόκια θα ισχύουν σε καθυστερήσεις πληρωμών. Η GameSpree έχει το δικαίωμα να αναστέλλει άμεσα τις υπηρεσίες της και τον λογαριασμό Χρήστη του παραβάτη χρήστη αν η πληρωμή είναι καθυστερημένη. Αποζημίωση για υπηρεσίες στην περίοδο της αναστολής για κλειστές συνδρομές δεν αθροίζονται. Η GameSpree έχει το δικαίωμα να χρεώνει μια κατάλληλη χρέωση κίνησης για την αναστολή, ειδοποίηση αναστολής, την αφαίρεση της αναστολής καθώς και την δημιουργία ενός καινούργιου λογαριασμού χρήστη με την πλήρη πληρωμή. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι έχουν προκύψει λιγότερες ή καθόλου ζημίες. 13.2 Αν πληρωμή αμοιβής έχει διακανονιστεί μέσω άμεσης χρέωσης ή πιστωτικής κάρτας και προκύψουν αντιστροφές χρέωσης ή αντιστροφές, η GameSpree θα χρεώση μια κατάλληλη χρέωση κίινησης ανά χρεωστική/πιστωτική κάρτα συν οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη που έχουμε υποστεί. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι έχουν προκύψει λιγότερες ή καθόλου ζημίες. 13.3 Με αιτήσεις αποζημίωσης της GameSpree ενάντια στον Χρήστη, ο Χρήστης μπορεί να εγείρει μόνο απαιτήσεις αποζημίωσης ενάντια σε ανταπαιτήσεις οι οποίες είναι αξεδιάλυτες, εγκεκριμένες ή καθορισμένες με νομική ισχύ. Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει μόνο δικαίωμα κατακρατήσης, αν η ανταπαίτηση του/της είναι βασισμένη στην ίδια συμβατική σχέση. Η διακοπή της αγωγής της GameSpree ενάντια σε τρίτους εξαιρείται. 14. Διάρκεια σύμβασης και τερματισμός 14.1 Οι συμβάσεις μεταξύ της GameSpree και του Χρήστη για χρήση της βασικής έκδοσης θα συνάπτονται για μια επ΄αόριστο περίοδο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε μια προσφορά της GameSpree. Συμβάσεις για premium χαρακτηριστικά μπορούν να συναφθούν για μια επ'αόριστο περίοδο, ή για περιορισμένο χρόνο. Αν δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την διάρκεια σε μια σύμβαση premium χαρακτηριστικού ή βασικής έκδοσης, και τα δυο μέρη έχουν δικαίωμα τερματισμού σε οποιαδήποτε στιγμή με άμεση ισχύ. 14.2 Αν μια συγκεκριμένη διάρκεια έχει συμφωνηθεί, ή έχει συναφθεί μια συνδρομή, στην μεμονωμένη σύμβαση, θα ανανεωθεί αυτόματα για την χρονική διάρκεια που συμφωνήθηκε αρχικά, αλλά δεν θα ξεπερνάει ένα έτος. Αυτό δεν θα ισχύει αν ο Χρήστης τερματίσει την σύμβαση που ορίζει χρήση/παροχή premium χαρακτηριστικών με μια περίοδο ενημέρωσης 14 ημερών προτού λήξει η σύμβαση. 14.3 Το δικαίωμα των μερών να τερματίσουν, για ορθό και επαρκή λόγο, την σύμβαση διαδικτυακού παιχνιδιού και/ή υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και την σύμβαση που ορίζει την χρήση/παροχή premium χαρακτηριστικών, δεν θα επηρεάζεται από τις προαναφερθείσες παροχές. 14.4 Σε περίπτωση όπου η GameSpree είναι υπεύθυνη για τον έκτακτο τερματισμό της σύμβασης χρήσης διαδικτυακού παιχνιδιού και της σύμβασης που ορίζει την χρήση/παροχή premium χαρακτηριστικών, ο Χρήστης θα αποζημιωθεί μερικώς για προκαταβολές που πληρώθηκαν μετά την περίοδο τερματισμού. Οποιεσδήποτε περαιτέρω απαιτήσεις από τον Χρήστη εξαιρούνται, εκτός αν διαφορετικά δηλώνονται ρητά σε αυτούς τους ΓΟΠ. 14.5 Ιδιαίτερα (αλλά όχι αποκλειστικά) η GameSpree έχει το δικαίωμα να τερματίσει την σύμβαση για ορθό και επαρκή λόγο, εφόσον: a. ο Χρήστης είναι σε υπερημερία με μια πληρωμή αμοιβής τουλάχιστον 5 ΕΥΡΩ και δεν πληρώσει μετά από δυο εκπρόθεσμες ειδοποιήσεις; b. ο Χρήστης παραβιάσει αξιοκατάκριτα τους όρους παιχνιδιού και/ή κανόνες σε χρήση, και δεν σταματάει την παραβίαση παρά μια προειδοποίηση; μια προειδοποίηση θα διατίθεται σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης και εάν και εφόσον η GameSpree δεν μπορεί να είναι αναμενόμενο να τηρήσει την σύμβαση; 14.6 Σε περίπτωση όπου ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έκτακτο τερματισμό της σύμβασης χρήσης διαδικτυακού παιχνιδιού και της σύμβασης που ορίζει την χρήση/παροχή premium χαρακτηριστικών, ο Χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί για αμοιβές που έχουν ήδη πληρωθεί. 14.7 Ο τερματισμός πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως. Η υποχρέωση έγγραφης φόρμας θεωρείται επίσης τηρούμενη αν οι επικοινωνίες αποστέλλονται με e-mail. Έκτακτος τερματισμός πρέπει πάντα να υποβάλλεται εγγράφως, με τους λόγους να παρέχονται. 15. Προστασία δεδομένων Προσωπικά δεδομένα χρήστη θα συλλέγονται, επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούνται μόνο με την άδεια του Χρήστη ή αν ο Γερμανικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG), ο Γερμανικός Νόμος Μέσων Αναμετάδοσης (Telemediengesetz; TMG) ή άλλη ρύθμιση το υπαγορεύει ή το επιτρέπει. Σε όλες τις άλλες απόψεις η Πολιτική Εχεμύθειας της GameSpree θα ισχύει. 16. Τελικές διατάξεις 16.1 Κατά κανόνα η GameSpree θα επικοινωνεί με τον Χρήστη μέσω e-mail, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Ο Χρήστης εγγυάται τακτική ανάγνωση του λογαριασμού e-mail που του παρέχεται κατά την εγγραφή για e-mail από την GameSpree. Όταν επικοινωνεί με την GameSpree ο Χρήστης θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω διαδικτυακό παιχνίδι και τον σχετικό λογαριασμό χρήστη. 16.2 Οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Bundesrepublik Deutschland) θα ισχύουν σε αυτούς τους ΓΟΠ και σε όλες τις σμυβάσεις που βασίζονται σε αυτούς τους ΓΟΠ. 16.3 Το κεντρικό γραφείο της GameSpree θα είναι η έδρα δικαιοδοσίας για οποιεσδήποτε διαμάχες, σε περίπτωση όπου ο Χρήστης κατοικεί εκτός Γερμανίας μετά την σύναψη της σύμβασης. Αυτό ισχύει επίσης αν η έδρα κατοικία του/της ή η συνήθης διεύθυνση του/της είναι άγνωστες κατά την περίοδο που κατατέθηκε η μήνυση. 16.4 Κάθε τροποποίηση, προσθήκη ή ακύρωση αυτών των ΓΟΠ πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως. Αυτό επίσης ισχύει στην ακύρωση της υποχρέωσης της έγγραφης φόρμας. 16.5 Αν μεμονωμένες διατάξεις αυτών των γενικών όρων και συνθηκών είναι άκυρες και/ή ενάντιες σε νομικούς κανονισμούς, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολειπόμενων διατάξεων. Η GameSpree θα αντικαταστήσει την άκυρη διάταξη με μια που ανταποκρίνεται πλησιέστερα στο οικονομικό πνεύμα και σκοπό της άκυρης διάταξης και έχει νομική ισχύ και θα απέχει από το να το κάνει αυτό, αν η αντικατάσταση της διάταξης δεν μπορεί να γίνει εύλογα αποδεκτή από τον Χρήστη. Τα προαναφερθέντα θα ισχύουν επίσης για παραλείψεις στις διατάξεις αυτής της σύμβασης. 01.04.2014 г.