OWH

Ogólne Warunki Handlowe 1. Przedmiot umowy 1.1 Niniejsze warunki regulują korzystanie z gier sieciowych dostępnych na stronach internetowych spółki GameSpree Gmbh (zwanych dalej "GameSpree") oraz wszystkich powiązanych usług. Usługi te obejmują czynności takie jak tworzenie strony z profilem, uczestniczenie w forum, udostępnianie mediów (fotografii i tekstów), pozyskiwanie wirtualnych przedmiotów lub korzystanie z innych usług. Uczestnicy i użytkownicy gier sieciowych są w niniejszej umowie zwani dalej "Użytkownikami". O ile nie zastrzeżono odmiennie, wszystkie gry i usługi sieciowe, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach (zwanych dalej "OW") oznaczają gry i usługi sieciowe udostępniane przez GameSpree. Usługi świadczone przez osoby trzecie, w tym dostawców internetowych, nie podlegają niniejszym OW. 1.2 Gry i usługi sieciowe GameSpree są stale aktualizowane, dostosowywane, usprawniane i zmieniane. Z uwagi na powyższe, Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z każdocześnie dostępnych wersji gier i usług sieciowych. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania utrzymywania gier i usług sieciowych w takiej samej postaci, w jakiej znajdowały się one w momencie zawarcia umowy; nie przysługuje mu też prawo do żądania przywrócenia konkretnej wersji. 1.3 GameSpree udostępnia gry sieciowe w darmowej wersji podstawowej (punkt 5), która może zostać uzupełniona funkcjami i usługami (zwanymi dalej "Funkcjami rozszerzonymi", punkt 6), których uzyskanie podlega opłacie i które nie są dostępne wersji podstawowej. 1.4 GameSpree podejmie starania zmierzające do zapewnienia stałej dostępności serwerów hostujących gry sieciowe. GameSpree przysługuje prawo do ograniczenia dostępu do gier i usług sieciowych ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa lub integralności sieci, a także, w szczególności w celu uniknięcia poważnych zakłóceń w działaniu sieci, oprogramowania bądź przechowywanych danych. 1.5 GameSpree zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania gier i usług sieciowych w każdym czasie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownik może, wedle swojego uznania, domagać się zaliczenia przedpłaconych kwot (np. opłat za funkcje rozszerzone) na poczet opłat za inne gry i usługi sieciowe udostępnianie przez GameSpree. Użytkownik może też domagać się zwrotu przedpłaconych kwot. Postanowienia powyższe pozostają bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do rozwiązania niniejszej umowy z tytułu braku dalszego udostępniania gier i usług sieciowych. O ile niniejsze OW nie stanowią odmiennie, wyłącza się możliwość dochodzenia wszelkich dodatkowych roszczeń przysługujących z tego tytułu Użytkownikowi. 2. Zakres stosowania i zmiany OW 2.1 GameSpree świadczy usługi na rzecz Użytkowników wyłącznie na podstawie niniejszych OW. Ogólne warunki Użytkownika nie stanowią części niniejszej umowy, chyba że zostały wyraźnie potwierdzone na piśmie przez GameSpree. 2.2 Niniejsze OW w całości zastępują wszystkie poprzednie wersje ogólnych warunków GameSpree. OW mogą zostać zapisane na komputerze osobistym i wydrukowane. 2.3 GameSpree zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych OW. Użytkownicy zostanią powiadomieni o modyfikacjach OW poprzez komunikat przekazany przy pierwszym zalogowaniu i na stronie internetowej. 2.4 Zmienione OW wejdą w życie po wyrażeniu na przez Użytkownika zgody na wspomniane modyfikacje. Dalsze korzystanie z usług świadczonych przez GameSpree może zostać uznane za wyrażenie przez Użytkownika zgody na nowe brzmienie OW. Wyrażenie zgody na zmodyfikowane OW można też uznać za potwierdzone w przypadku, gdy GameSpree zawiadomiło Użytkownika o modyfikacjach, a Użytkownik nie przedstawi GameSpree pisemnego sprzeciwu w terminie czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia o modyfikacjach. W zawiadomieniu o modyfikacjach GameSpree wyraźnie wskaże warunki złożenia sprzeciwu i rozwiązania umowy, termin w jakim należy te czynności wykonać oraz ich skutki prawne, w szczególności skutki prawne niezgłoszenia sprzeciwu. 2.5 Jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw w wyznaczonym terminie, obydwu stronom przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Pierwotnie ustalone opłaty obowiązywać będą do momentu rozwiązania umowy. Opłaty dokonane przez Użytkownika po rozwiązaniu umowy będą częściowo zwrócone. Wszelkie środki zgromadzone na koncie Użytkownika zostaną mu wypłacone. 3. Rejestracja, konto użytkownika 3.1 Korzystanie z gier i usług sieciowych GameSpree wymaga dokonania rejestracji (punkty 3.1 do 3.3) oraz posiadania konta użytkownika (punkt 3.4). Rejestracja i konta użytkownika są darmowe. 3.2 W celu dokonania rejestracji, Użytkownik musi podać nazwę gracza, nazwę konta oraz adres poczty elektronicznej zarejestrowany na swoje nazwisko. Użytkownikowi nie będą przysługiwać konkretne nazwy gracza lub konta. Nazwy gracza i konta nie mogą naruszać praw osób trzecich ani być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Nazwą gracza lub konta nie może być adres poczty elektronicznej lub adres internetowy. Użytkownik poniesie odpowiedzialność za podanie GameSpree nieprawdziwych lub niepełnych informacji. 3.3 Rejestracji należy dokonywać osobiście. Niedozwolona jest rejestracja dokonywana przez osoby trzecie, a w szczególności podmioty profesjonalnie zajmujące się rejestrowaniem osób fizycznych u dostawców usług zdalnych (firmy rejestrujące i wyszukujące). 3.4 Po dokonaniu rejestracji aktywowane zostanie konto użytkownika (zwane dalej "Kontem użytkownika"), którym można samodzielnie zarządzać. W momencie aktywacji Konta użytkownika, pomiędzy GameSpree i Użytkownikiem zawierana jest umowa o bezpłatne korzystanie z podstawowej wersji danej gry sieciowej. 3.5 Konto użytkownika można przenieść na innego użytkownika wyłącznie po otrzymaniu wyraźnej zgody GameSpree. Użytkownik może zarejestrować większą liczbę Kont użytkownika na stronach GameSpree. Bez względu na powyższe, zasady gry sieciowej mogą zabraniać uczestniczenia w grze Użytkownikom posiadającym więcej niż jedno konto użytkownika. Niniejszym wzywa się Użytkownika do uważnego zapoznania się z zasadami poszczególnych gier sieciowych, ponieważ ich naruszenie może skutkować zawieszeniem Konta użytkownika. 3.6 Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do rejestrowania, aktywowania ani publikowania jakichkolwiek szczególnych treści na stronach internetowych GameSpree. 3.7 Użytkownik zobowiązany będzie do zachowania całkowitej poufności danych dostępowych (loginów, haseł itp.) udostępnionych przez GameSpree w celu uzyskania dostępu do gier i usług sieciowych, a także do nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania, bez względu na okoliczności, z konta, nazwy rejestracyjnej lub hasła innego użytkownika. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o uzyskaniu przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do danych dostępowych, Użytkownik zawiadomi GameSpree o tym fakcie. 3.8 W przypadku korzystania z Konta użytkownika przez osobę trzecią, która uzyskała dostęp do danych Użytkownika ze względu na niedostateczne zabezpieczenia użytkownika przed uzyskaniem dostępu przez osoby trzecie, Użytkownik traktowany będzie jako ta osoba trzecia z uwagi na niemożność stwierdzenia, kto skorzystał z tego konta i kto może ponosić odpowiedzialność w przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień umownych. Ze względów bezpieczeństwa GameSpree zaleca częstą zmianę hasła. 3.9 W przypadku pojawienia się uzasadnionego podejrzenia uzyskania przez nieuprawnione osoby trzecie dostępu do danych dostępowych, GameSpree zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązane) do zmiany danych dostępowych lub zawieszenia prawa do korzystania z konta bez wcześniejszego zawiadomienia, ze względów bezpieczeństwa i zgodnie ze swoim uznaniem. GameSpree zawiadomi niezwłocznie uprawnionego użytkownika i na żądanie udostępni Użytkownikowi, w odpowiednim terminie, nowe dane dostępowe. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania przywrócenia oryginalnych danych dostępowych. 4. Warunki korzystania 4.1 GameSpree udostępnia konsumentom gry i usługi sieciowe w rozumieniu artykułu 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). 4.2 Dostęp do gier i usług sieciowych uzyskać mogą jedynie użytkownicy indywidualni (a nie grupy, rodziny, partnerzy życiowi), którzy w momencie rejestracji ukończyli 18 lat życia, bądź też niepełnoletni użytkownicy indywidualni, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na korzystanie z gier i usług sieciowych. GameSpree zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu potwierdzającego pełnoletniość Użytkownika lub zgody opiekuna prawnego. 4.3 Dostęp do gier i usług sieciowych GameSpree uzyskiwany jest przede wszystkim za pomocą komputera osobistego podłączonego do Internetu za pośrednictwem cyfrowej linii abonenckiej DSL bądź podobnej technologii. Może okazać się, że korzystanie z innych urządzeń sieciowych skutkować będzie uzyskaniem ograniczonego dostępu do funkcjonalności i prezentacji gier i usług sieciowych. 4.4 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do gier i usług sieciowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub oprogramowania dostarczonego bądź wyraźnie zatwierdzonego przez GameSpree. Zdecydowanie zabrania się korzystania z programów, które powodują nadmierne obciążanie serwerów. Taki sam zakaz dotyczy korzystania z oprogramowania, które systematycznie bądź automatycznie kontroluje gry sieciowe lub ich poszczególne funkcje (boty, makra) oraz z oprogramowania, które powiela lub ocenia gry sieciowe, ich elementy lub zawartość. 5. Wersja podstawowa 5.1 Użytkownik może uzyskać dostęp do gier lub usług sieciowych po utworzeniu konta użytkownika (por. punkt 3.4), wchodząc na stronę internetową gry sieciowej lub stronę GameSpree i logując się. GameSpree zapewnia Użytkownikowi dostęp do swoich gier i usług sieciowych w ramach istniejących możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Uczestniczenie w grach i usługach sieciowych udostępnianych przez GameSpree może służyć wyłącznie celom rozrywkowym. Zabronione jest ich wykorzystywanie komercyjne. 5.2 Dostęp do wersji podstawowej gier sieciowych jest darmowy i nielimitowany. Użytkownik korzystający z wersji podstawowej gry lub usługi sieciowej może nie uzyskać dostępu do wszystkich jej funkcji. 6. Funkcje rozszerzone 6.1 Za dodatkową opłatą, Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z funkcji rozszerzonych opłaconych symulowaną walutą gry (por. punkt 7.2). Informacje szczegółowe dotyczące funkcji rozszerzonych gry sieciowej (opis, ceny, wymagania) udostępniane będą na stronie internetowej danej gry. W zależności od konkretnej funkcji i opłaty, udostępnienie może wymagać uiszczenia pojedynczej opłaty na poczet środków Użytkownika, które mogą być wykorzystane w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji gry sieciowej zgodnie z jej zasadami; alternatywnie, udostępnienie może wymagać uiszczenia płatności za dostęp przez ustalony okres czasu (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku lub rok). 6.2 Użytkownicy zostaną wyraźnie zawiadomieni o wszelkich przypadkach konieczności uiszczenia opłaty za funkcje rozszerzone, przed zamówieniem takich funkcji. Umowa regulująca nabycie funkcji rozszerzonych wchodzi w życie w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia, jednak nie później niż w momencie dostarczenia usług przez GameSpree. 6.3 Ponieważ gry sieciowe są nieustannie rozwijane, GameSpree wprost zastrzega sobie prawo do oferowania nowych funkcji rozszerzonych i zaprzestania oferowania dotychczas dostępnych funkcji rozszerzonych lub włączenia ich do wersji podstawowej. W przypadku, gdy Użytkownik zapłacił już za możliwość korzystania z funkcji rozszerzonych w przyszłości, a nie może z nich korzystać z uwagi na zaprzestanie ich oferowania lub włączenie do wersji podstawowej, GameSpree w miejsce takich usług zaoferuje Użytkownikowi, za jego zgodą, inne funkcje rozszerzone albo zwróci mu zapłacone środki w wysokości odpowiadającej niewykorzystanemu czasowi korzystania z tych funkcji. W powyższym przypadku, Użytkownik może rozwiązać umowę Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Wyłącza się możliwość dochodzenia przez Użytkownika wszelkich innych roszczeń z tego tytułu. 7. Waluta gry i wirtualne towary 7.1 GameSpree udostępnia "walutę" gier sieciowych z funkcjami rozszerzonymi. Waluta taka symuluje pieniądze używane w światach poszczególnych gier. Waluty takie nie są prawdziwymi pieniędzmi. Modyfikacje, o których mowa w punkcie 1.2 mogą skutkować zmianą możliwości zastosowania takich walut używanych w grach. Niedozwolona jest wymiana walut używanych w grach na prawdziwe pieniądze w niewłaściwych lub manipulacyjnych celach związanych z grą sieciową. 7.2 Symulowana waluta gry może być nabywana w postaci voucherów. Takie vouchery mogą być nabywane w różnych rodzajach pakietów. Szczegółowe informacje znaleźć można w aktualnych cennikach poszczególnych gier sieciowych. Funkcje rozszerzone można nabyć wyłącznie za symulowaną walutę gry. 7.3 Umowy regulujące nabycie voucherów reprezentujących symulowaną walutę gry wchodzą w życie w momencie aktywacji przyporządkowania waluty gry do indywidualnego konta użytkownika. 7.4 Jedną z funkcji rozszerzonych jest możliwość dokonywania zakupów wirtualnych towarów. GameSpree podkreśla, że nie stanowią one "rzeczy" lub "własności" w rozumieniu niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB). Dokonując zakupu wirtualnych towarów Użytkownik uzyskuje jedynie prawo do korzystania z zakupionych wirtualnych towarów w grze sieciowej, w której zostały zakupione zgodnie z regulaminem obowiązującym w danej grze. Upoważnienie do korzystania wygasa w momencie rozwiązania zawartej pomiędzy GameSpree i Użytkownikiem umowy regulującej korzystanie z gry sieciowej. 8. Prawo odstąpienia Użytkownik może odstąpić od wiążącej go umowy składając oświadczenie na piśmie (listownie, faksem, pocztą elektroniczną) w ciągu dwóch tygodni, bez podawania przyczyny odstąpienia. Termin na odstąpienie rozpoczyna się w momencie otrzymania niniejszego zawiadomienia na piśmie, ale nie wcześniej niż w momencie zawarcia umowy i nie wcześniej niż w momencie spełnienia przez GameSpree obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 246 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz nie wcześniej niż w momencie spełnienia przez GameSpree obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 312g zdanie 1 BGB w związku z art. 246 ust. 3 EGBGB. Termin na odstąpienie zostanie zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego zakończeniem. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować na następujący adres: GameSpree GmbH & Co. KG Behringstr. 16b 22765 Hamburg Germany E-Mail: unsubscribe[at]war2glory.com Skutki odstąpienia W przypadku skutecznego odstąpienia, należy zwrócić wszelkie świadczenia wzajemnie i korzyści (np. odsetki). Jeżeli Użytkownik nie może zwrócić uzyskanych korzyści, w całości bądź w części, w stanie niepogorszonym, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania na rzecz GameSpree w wysokości odpowiadającej utracie wartości rzeczonych korzyści. Może to oznaczać zobowiązanie do wniesienia opłat wynikających z umowy aż do momentu jej wypowiedzenia. Zobowiązanie do zwrotu płatności musi zostać wykonane w terminie 30 dni. Termin ten rozpoczyna się dla Użytkownika w dniu wysłania oświadczenie o odstąpieniu, a dla GameSpree od dnia otrzymania oświadczenia. Uwaga: Prawo odstąpienia wygaśnie przed upływem terminu, jeżeli umowa, na wyraźne życzenie Użytkownika,została w całości wykonana przez obie strony przed wykonaniem przez Użytkownika przysługującego mu prawa odstąpienia. Koniec informacji o prawie odstąpienia 9. Zobowiązania Użytkownika 9.1 Instrukcje i zasady dla poszczególnych gier i usług sieciowych opublikowane zostaną na stronie internetowej GameSpree oraz stronach poszczególnych gier sieciowych. W światach gier sieciowych Użytkownik może grać z wieloma innymi użytkownikami i komunikować się z nimi na temat usług dostępnych na stronie internetowej GameSpree. Przestrzeganie ustalonych zasad ma zapewnić konstruktywne środowisko gry. Uczestnicząc w grze Użytkownik potwierdza obowiązywanie zasad gry i wymogów korzystania z usług. Ponadto, Użytkownik zobowiązany będzie do powstrzymywania się od działań, które ingerowałyby w działanie gier i usług sieciowych oraz konstruktywne środowisko gry. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z gier i usług sieciowych GameSpree w celach komercyjnych lub sprzecznych z prawem (np. do gold farmingu, scammingu). 9.2 Użytkownik musi udzielić pełnych i poprawnych informacji dotyczących swojej tożsamości i innych okoliczności istotnych z punktu widzenia umowy (w szczególności, informacji bankowych i danych karty kredytowej). Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania GameSpree o wszelkich zmianach takich danych; Użytkownik ma obowiązek potwierdzić te dane na żądanie GameSpree. 9.3 Użytkownik zobowiązany jest do roztropnego rozpowszechniania informacji o GameSpree lub świadczonych przez nią usługach w grach sieciowych. Podczas korzystania z usług Użytkownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania jakichkolwiek treści (np. obrazów, wideo, łącz, nazw, słów) zawierających treści reklamowe, polityczne religijne, obraźliwe, napastliwe, brutalne, seksistowskie, pornograficzne lub inne, niemoralne lub niepożądane treści, w szczególności rasistowskie lub ekstremistycznie lewicowe bądź prawicowe, dotyczące osób lub wizerunków. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania podlegających ochronie prawnej terminów, nazw, obrazów, zdjęć, wideo oraz utworów muzycznych i innych materiałów. W przypadku wystąpienia wątpliwości, treści uznane za nieodpowiednie przez GameSpree zostaną niezwłocznie usunięte. GameSpree zastrzega sobie prawo do samodzielnego usunięcia takich treści. Korzystając z gier i usług sieciowych GameSpree Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulacji dotyczących ochrony nieletnich, danych osobowych, prywatności, ochrony przed zniesławieniem, ochrony praw autorskich, znaków towarowych itp. 9.4 Jeżeli Użytkownik dokona zakupu pakietów symulowanej waluty gry albo jeżeli korzysta z funkcji rozszerzonych, Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia wymaganej opłaty (jest to główne zobowiązania Użytkownika dotyczące usług płatnych). Innym głównym zobowiązaniem Użytkownika jest udostępnienie GameSpree poprawnych i pełnych danych przy nawiązywaniu lub przedłużaniu stosunków umownych. 9.5 Zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w punktach 9.1 do 9.4 uprawnia GameSpree do usunięcia informacji opublikowanych przez Użytkownika z naruszeniem takich obowiązków bądź też do zapobieżenia podejmowaniu takich działań w przyszłości. GameSpree przysługiwać będzie, w szczególności, prawo do podejmowania wspomnianych działań w przypadku uzyskania dowodów na naruszenie niniejszych OW, zasad gier i usług sieciowych lub naruszenie przepisów prawa. W przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków ustanowionych w punktach 9.1 do 9.4 pomimo wezwania do zaprzestania takich naruszeń, GameSpree przysługiwać będzie prawo do niezwłocznego zawieszenia świadczenia wszystkich usług umownych i rozwiązania umowy, bez wcześniejszego wypowiedzenia. GameSpree wyraźnie zastrzega sobie prawo do dochodzenie dodatkowych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 9.6 Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia GameSpree o uzyskaniu informacji na temat niewłaściwego wykorzystania usług przez osoby trzecie lub innych użytkowników (np. o rozpowszechnianiu treści w sposób, o którym mowa w punkcie 9.3). Aby zapewnić możliwość podjęcia skutecznych działań zaradczych, Użytkownik musi przedstawić taką informację na piśmie (np. w e-mailu). 10. Odpowiedzialność za treści 10.1 Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za treści takie jak teksty, pliki, obrazy, fotografie, wideo, dźwięki, utwory muzyczne, utwory stanowiące przedmiot praw autorskich lub inne materiały, jakie publikuje lub udostępnia innym użytkownikom (zwane dalej "Publikowanymi informacjami") na stronach internetowych gier sieciowych albo stronie internetowej GameSpree. Publikowane informacje widoczne są za pośrednictwem Internetu dla osób trzecich na całym świecie. Użytkownik wyraźnie akceptuje treść takich informacji. 10.2. GameSpree nie wchodzi w posiadanie Publikowanych informacji i nie podziela opinii prezentowanych w ich treści. GameSpree nie kontroluje informacji, które zostały opublikowane. GameSpree nie weryfikuje prewencyjnie informacji przed ich opublikowaniem. GameSpree niezwłocznie usunie nielegalne treści, jeżeli uzyska lub posiada wiedzę o takich treściach umieszczonych na swojej stronie internetowej. GameSpree nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które zostały opublikowane. 11. Odpowiedzialność GameSpree 11.1 Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku usług darmowych i wersji podstawowych GameSpree odpowiada wyłącznie za szkodę wynikającą z korzystania z wersji podstawowej (w tym uzyskiwania dostępu do i korzystania z darmowych usług), spowodowaną umyślnym działaniem bądź rażącym niedbalstwem GameSpree, jej ustawowych przedstawicieli, członków kadry zarządzającej lub podwykonawców. 11.2 Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku funkcji rozszerzonych 11.2.1 GameSpree odpowiada do pełnej wysokości szkody w przypadku umyślnego działania bądź rażącego niedbalstwa i odpowiada bez ograniczenia za wszelkie szkody związane z utratą życia, uszkodzeniem ciała i spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu. 11.2.2 W przypadku naruszenia podstawowego zobowiązania umownego lub postanowień gwarancji, odpowiedzialność odszkodowawcza GameSpree ograniczona będzie do typowych i dających się przewidzieć następstw szkody. Podstawowe zobowiązania umowne oznaczają zobowiązania, których wykonanie niezbędne jest do należytego wykonania umowy i których wykonania może spodziewać się Użytkownik. 11.2.3 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą odpowiedzialności pracowników, współpracowników, przedstawicieli i podwykonawców GameSpree. 11.2.4 Poza odpowiedzialnością, o której mowa w punktach 11.2 do 11.2.3, GameSpree ponosi odpowiedzialność za utratę danych użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik sporządził kopie zapasowe lub zapewnił możliwość odzyskania danych przy użyciu odpowiednich działań. Zakres odpowiedzialności GameSpree ograniczony jest do konieczności podjęcia odpowiednich działań służących odzyskaniu danych. GameSpree nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę danych znajdujących się w komputerze Użytkownika wynikającą z zainstalowania oprogramowania niepochodzącego od GameSpree. 11.2.5 Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na odpowiedzialność GameSpree wynikającą z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz z art. 44 Ustawy o telekomunikacji (TGK). 12. Warunki i termin płatności 12.1 Ceny znaleźć można w aktualnych cennikach poszczególnych gier sieciowych. Wszystkie ceny są cenami brutto, uwzględniającymi obowiązującą stawkę podatku VAT. 12.2 Opłaty stają się wymagalne w momencie zawarcia umowy i będą pobierane z rachunku bankowego bądź karty kredytowej Użytkownika, chyba że Użytkownik wybrał inną metodę płatności. Pierwsza płatność opłat abonamentowych staje się wymagalna w momencie zawarcia umowy; opłaty za kolejne miesiące płatne są z góry, pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. 12.3 W każdym czasie GameSpree może zmienić cenę abonamentów usług płatnych za pisemnym zawiadomieniem przesłanym z sześciotygodniowym wyprzedzeniem albo za zawiadomieniem przesłanym pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika. Zmiana ceny wchodzi w życie, jeżeli Użytkownik nie zgłosi wobec niej sprzeciwu w terminie czterech tygodni od daty zawiadomienia. Stosunek umowny będzie wówczas kontynuowany z uwzględnieniem zmienionych cen lub na zmienionych warunkach. W zawiadomieniu o zmianach GameSpree wyraźnie wskaże Użytkownikowi warunki złożenia sprzeciwu i rozwiązania umowy, termin w jakim należy te czynności wykonać oraz ich skutki prawne, w szczególności skutki prawne niezgłoszenia sprzeciwu. 12.4 W przypadku złożenia przez Użytkownika sprzeciwu w przewidzianym terminie, obydwu stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 (czternastu) dni, chyba że przysługuje im już prawo odstąpienia od umowy na podstawie punktu 14.1. W powyższym przypadku opłaty w pierwotnie ustalonej wysokości obowiązywać będą aż do rozwiązania stosunku umownego. Opłaty dokonane przez Użytkownika po zakończeniu okresu wypowiedzenia będą częściowo zwrócone. Wyłącza się możliwość dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu. 13. Opóźnienie, zwrot środków, opłata anulacyjna, potrącenie 13.1 W przypadku opóźnienia w płatności, naliczane będą odsetki ustawowe. W przypadku opóźnienia w płatności należnej od Użytkownika GameSpree przysługiwać będzie prawo do niezwłocznego zawieszenia świadczenia usług i Konta użytkownika. W okresie zawieszenia nie nalicza się wynagrodzenia za usługi związane z zamkniętymi abonamentami. GameSpree przysługuje prawo do pobierania odpowiedniej opłaty manipulacyjnej z tytułu zawieszenia, zawiadomienia o zawieszeniu, usunięcia zawieszenia oraz ustanowienia nowego konta użytkownika po uiszczeniu wszystkich zaległych płatności. W każdym przypadku Użytkownik może dowodzić, że szkoda nie wystąpiła albo wystąpiła w mniejszej wysokości. 13.2 Jeżeli opłaty dokonywane są w formie polecenia zapłaty albo kartą kredytową i nastąpi storno pozycji lub zwrot środków, GameSpree pobierze odpowiednią opłatę manipulacyjną z tytułu kosztów polecenia zapłaty/karty kredytowej oraz wszelkich prowizji bankowych, jakie GameSpree zapłaciła. W każdym przypadku Użytkownik może dowodzić, że szkoda nie wystąpiła albo wystąpiła w mniejszej wysokości. 13.3 Użytkownik może dokonać potrącenia przysługujących mu względem GameSpree roszczeń z roszczeniami przysługującymi GameSpree względem Użytkownika wyłącznie w przypadku bezspornych, zaakceptowanych lub prawomocnie uznanych za zasadne roszczeń wzajemnych. Użytkownik może wykonać prawo zatrzymania, jeżeli przysługujące mu roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku prawnego. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności względem GameSpree na rzecz osób trzecich. 14. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy 14.1 Umowy pomiędzy GameSpree i Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z wersji podstawowej zawierane są na czas nieoznaczony, chyba że oferta GameSpree zawiera postanowienia odmienne. Umowy w przedmiocie funkcji rozszerzonych mogą zostać zawarte na czas oznaczony albo nieoznaczony. W braku ustaleń dotyczących okresu obowiązywania umowy dotyczącej funkcji rozszerzonych bądź wersji podstawowej, obu stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 14.2 Jeżeli w konkretnej umowie ustalono określony czas obowiązywania umowy lub okres abonamentowy, okres obowiązywania takiej umowy ulegnie automatycznemu przedłużeniu o pierwotnie uzgodniony czas, nie dłuższy jednak niż jeden rok. Postanowienia powyższe nie dotyczą sytuacji, w której Użytkownik rozwiązuje umowę regulującą korzystanie lub udostępnianie funkcji rozszerzonych za wypowiedzeniem z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia przed końcem okresu obowiązywania umowy. 14.3 Powyższe postanowienia nie wpłyną na przysługujące stronom prawo do rozwiązania, z ważnego powodu, umowy dotyczącej gier lub usług sieciowych a także umowy regulującej korzystanie lub udostępnianie usług rozszerzonych. 14.4 W przypadku, gdy GameSpree odpowiada za nadzwyczajne rozwiązanie umowy o korzystanie z gry sieciowej i umowy regulującej korzystanie lub udostępnianie usług rozszerzonych, Użytkownik otrzyma częściowy zwrot kwot zapłaconych zaliczkowo po upływie okresu wypowiedzenia. O ile niniejsze OW nie stanowią odmiennie, wyłącza się możliwość dochodzenia jakichkolwiek dodatkowych roszczeń. 14.5 GameSpree jest w szczególności (ale nie wyłącznie) uprawniona do rozwiązania umowy z ważnego powodu, wtedy, gdy: a. Użytkownik zalega z płatnością o wartości co najmniej 5 euro i nie dokona zapłaty zaległości pomimo otrzymania dwóch wezwań do zapłaty; b. Użytkownik w zawiniony sposób narusza zasady gry lub zasady korzystania i nie zaprzestanie naruszania pomimo otrzymania ostrzeżenia; ostrzeżenie takie nie musi być wystosowane w przypadku poważnych naruszeń oraz w takim zakresie, w jakim nie można oczekiwać, że GameSpree działać będzie zgodnie z postanowieniami umowy; 14.6 W przypadku, gdy Użytkownik odpowiada za nadzwyczajne rozwiązanie umowy o korzystanie z gry sieciowej i umowy regulującej korzystanie lub udostępnianie usług rozszerzonych, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do otrzymania zwrotu kwot już zapłaconych. 14.7 Oświadczenie o rozwiązaniu musi być przedłożone na piśmie. Uznaje się, że wymóg formy pisemnej dochowany jest też w przypadku wysłania korespondencji pocztą elektroniczną. Oświadczenie o nadzwyczajnym rozwiązaniu musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 15. Ochrona danych Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Użytkownika albo w sytuacji, gdy takie działania są dozwolone bądź nakazane na mocy przepisów niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), Ustawy o radiofonii i telewizji (TMG) lub innych regulacji prawnych. We wszystkich innych kwestiach obowiązuje Polityka prywatności GameSpree. 16. Postanowienia końcowe 16.1 Co do zasady, GameSpree będzie komunikować się z Użytkownikiem pocztą elektroniczną, chyba że niniejsze ogólne warunki stanowią odmiennie. Użytkownik sprawdzać będzie regularnie konto poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji, na które wysyłane będą wiadomości od GameSpree. Zwracając się do GameSpree Użytkownik zobowiązany będzie podać informacje o konkretnej grze i koncie użytkownika. 16.2 Niniejsze OW i wszystkie umowy zawarte na podstawie niniejszych OW podlegać będą prawu Republiki Federalnej Niemiec. 16.3 Jeżeli po zawarciu niniejszej Umowy Użytkownik zmieni swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Niemiec, albo jeżeli jego miejsce zamieszania lub zwykłe miejsce pobytu jest nieznane w momencie wniesienia powództwa, właściwość sądu określać się będzie według siedziby głównej GameSpree. 16.4 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia lub odwołania niniejszych OW muszą być dokonywane na piśmie. Wymóg formy pisemnej odnosi się też do oświadczenia o odwołaniu takiego wymogu. 16.5 Jeżeli określone postanowienia niniejszych ogólnych warunków okażą się bezskuteczne lub niezgodne z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. GameSpree zastąpi nieważne postanowienie wywołującym skutki prawne postanowieniem jak najściślej odpowiadającym gospodarczemu sensowi i celowi nieważnego postanowienia. GameSpree nie dokona tego wyłącznie w przypadku, gdy nie można oczekiwać, że zastąpienie rzeczonego postanowienia zostanie zaakceptowane przez Użytkownika. Postanowienia powyższe dotyczą w równym stopniu luk w postanowieniach niniejszej umowy. Wersja na dzień 01.04.2014 r.